Seko EsiBrīvs! Draugiem.lv Seko EsiBrīvs! Facebook
IeskatiesKontaktiPajautāMūsu draugi

Kas jauns?

Informācija par projektu „Video stāsti „Esi brīvs!””

2011. gada 10. februāris
Projekta mērķis:
Uzlabot situāciju Latvijā atkarību profilakses jomā jaunākā skolas vecuma bērnu izglītošanā, izmantojot jauniešu dzīves pieredzi un izstrādājot inovatīvus metodiskos materiālus.

Informācija par projektu „Video stāsti „Esi brīvs!””

 

  

Projekta mērķis:

Uzlabot situāciju Latvijā atkarību profilakses jomā jaunākā skolas vecuma bērnu izglītošanā, izmantojot jauniešu dzīves pieredzi un izstrādājot inovatīvus metodiskos materiālus.

Projekta uzdevumi:

1. Motivēt jauniešus, kas cietuši no dažāda veida atkarībām un tās pārvarējuši, dalīties savā pieredzē un iesaistīties metodisko materiālu izstrādē.

2. Izstrādāt kompleksu metodisko materiālu jaunākā skolas vecuma bērnu izglītošanai atkarību profilakses jomā.

3. Iepazīties ar Šveices konfederācijas pieredzi atkarību profilakses jautājumā un stiprināt sadarbību starp Latvijas un Šveices NVO.

4. Organizēt informatīvos seminārus visos Latvijas reģionos, iepazīstinot ar metodisko materiālu, tādējādi nodrošinot atkarību profilakses pasākumu kvalitātes uzlabošanu Latvijas lauku rajonos.

Saskaņā ar veikto situācijas analīzi un identificētajām problēmām, projektā ir izvirzītas šādas mērķa grupas:

Tiešās mērķa grupas:

  1. Jaunieši, kas cietuši no atkarības izraisošu vielu lietošanas, kā arī psiholoģiskajām atkarībām.
  2. Lauku reģionu jaunākā skolas vecuma bērni.

 

Netiešā  mērķa grupa:

     Lauku reģionu sākumskolas pedagogi un sociālie darbinieki.

Projekta realizācijas rezultātā labuma ieguvēji:

1.Jaunākā skolas vecuma bērni visā Latvijā.

2.Latvijas skolu pedagogi un sociālie darbinieki.

 

Kā jau minēts, tiešo mērķa grupu izvēle ir veikta saskaņā ar situācijas analīzi. Šajā procesā tika identificēts pilnīgs metodisko materiālu trūkums atkarību profilakses jomā jaunākā skolas vecuma bērnu izglītošanai, kā arī viņu vecuma posma uztveres īpatnībām atbilstošas informācijas trūkums šajā jomā. Kā kritiskākā vide šai kontekstā identificēti Latvijas lauku reģioni, ko, savukārt, nosaka pedagogu sastāvs un pedagoģiskajam personālam pieejamā informatīvā vide. Minēto iemeslu dēļ kā lielākā tiešās mērķauditorijas grupa izvirzīti lauku reģionu jaunākā skolas vecuma bērni.

Šī mērķauditorijas grupa  -  prognozējoši, ne mazāk kā 200 bērnu – tiek tieši iesaistīti metodisko materiālu izstrādes procesā. Viņi piedalās paraugstundās, kuru laikā tiek filmēti „Video stāsti „Esi brīvs!”” . Šiem bērniem tiek nodrošināta iespēja tiešā veidā paust savu viedokli, kas tiks respektēts turpmākajā materiāla izstrādes procesā. Bērnu iesaisti nodrošina projekta ietvaros apmācītie pedagogi.

Otrā tiešās mērķauditorijas grupa   jaunieši, kas cietuši no atkarības izraisošu vielu lietošanas, kā arī psiholoģiskajām atkarībām – izraudzīta divu apsvērumu dēļ:

1)    Atkarības pārvarēšanas procesā nepārvērtējami svarīga nozīme ir iespējai dalīties savos pārdzīvojumos, izpaust emocijas, kā arī mainīt savu sociālpsiholoģisko lomu –  no atkarīga indivīda  kļūstot par personību ar, iespējams smagu,  taču nozīmīgu dzīves pieredzi un pamatotiem uzskatiem.

2)    Lai nodrošinātu sagatavotās metodikas aktualitāti un atbilstību konkrētajai sociālajai situācijai, tās izstrādes procesā ir ārkārtīgi nozīmīga jauniešu ar atkarību pārvarēšanas pieredzi līdzdalība. Komandas, kas sastāvētu tikai no nozares speciālistiem, pat, ja tie būtu viskvalificētākie, darbs var nedot gaidīto rezultātu, jo situācija šai jomā ir strauji mainīga; speciālistiem trūkst informācijas par neformālajām, tikai jauniešu videi raksturīgajām, informācijas apmaiņas sistēmām, uzvedības „kodiem” un prasībām.

Šie jaunieši tiek uzrunāti, organizējot eseju konkursu „Būt brīvam” par atkarības izraisošu vielu lietošanas un psiholoģisko atkarību pārvarēšanas pieredzi. Informācija par konkursu  tiek izplatīta caur nevalstiskajām organizācijām, interneta sociālajiem portāliem, sociālajiem dienestiem, atkarību profilakses speciālistiem. Eseju konkursa rezultātā  tiek izraudzīti  8 jaunieši. Tie būs šīs mērķa grupas pārstāvji, kas piedalīsies metodiskā materiāla izstrādes darba grupā līdz ar speciālistiem – pedagogiem, psihologiem, sociālajiem darbiniekiem.

Projekta netiešā  mērķa grupa  - lauku reģionu sākumskolas pedagogi un sociālie darbinieki ir izraudzīti kā fokusa grupa, kas visnepastarpinātākajā veidā strādā ar tiešās mērķauditorijas lielāko grupu – sākumskolas skolēniem. Vēl tuvāka netiešā mērķa grupa būtu šo bērnu vecāki, taču, ņemot vērā šīs grupas atšķirīgo izglītības līmeni, kā arī to, ka darbs ar jaunākā skolas vecuma bērniem ietver lielāku skaitu mērķauditorijas, izvēle tika izdarīta par labu pedagogiem un sociālajiem darbiniekiem.

Šīs grupas dalībnieki piedalās metodisko materiālu un metodikas darbā ar tiem izstrādes darba grupā. Pēc to izstrādes grupas dalībnieki vada paraugstundas sākumskolas klasēs. Paraugstundu  laikā tiek filmēts materiāls projektam „Video stāsti „Esi brīvs!””.

Minētā mērķa grupa tiek atlasīta, izsūtot informatīvas vēstules visām Latvijas novadu izglītības pārvaldēm, ar uzaicinājumu deleģēt dalībai projektā pārstāvjus no sava reģiona. Gadījumā, ja potenciālo dalībnieku skaits pārsniedz plānoto, tiek veikta atlase, ņemot vērā reģionālo pārklājumu un organizējot intervijas ar grupas dalībniekiem.

Kvantitatīvie rezultāti:

1.Izstrādāts un izdots atkarību profilakses metodisko materiālu komplekts 1.-3. klašu skolēnu izglītošanai.

2. Metodisko materiālu un metodikas darbam ar to izstrādes darba grupā piedalījušies vismaz 20 speciālisti.

3. Astoņi jaunieši, kas cietuši no dažāda veida atkarībām, ir tieši iesaistīti metodiskā  materiāla sagatavošanā.

4. Ne mazāk kā divsimt 1.-3. klašu skolēnu no Latvijas lauku reģioniem iesaistīti projekta „Video stāsti „Esi brīvs!”” izstrādes procesā. 

5. Metodiskā materiāla izvērtēšanai notikusi starptautiska konference, sagatavotas rekomendācijas metodikas iekļaušanai vispārizglītojošo skolu mācību programmās.

6. Latvijas reģionos notikuši 6 informatīvie semināri par metodisko materiālu pielietošanu, kurus apmeklējuši 150 speciālisti. 

Kvalitatīvie rezultāti:

1. Uzlabota situācija sākumskolas vecuma bērnu izglītošanā atkarību profilakses jomā, īpaši - lauku reģionos.

2. Metodiskais materiāls satur būtisku inovāciju – tā izstrādē iesaistīti jaunieši, kas cietuši no atkarībām.

3. Uzlabota Šveices un Latvijas NVO sadarbība, pārņemot labāko praksi un izmantojot Šveices ekspertu pakalpojumus.

 

Vārda dienas svin: Ainārs, Uva, Zigfrīds
2024. gada 13. jūnijs

Kā man gribētos izkāpt pašam no sevis laukā un kaut vienu dienu pastaigāt sev pakaļ, un kā svešiniekam pavērot sevi. Vai tad es vairs gribētu iekāpt sevī atpakaļ – nezinu!

Arvīds Skalbe

 
Kā Tu domā, vai Tu esi atkarīgs?
Kopā balsojumu - 10011
 

Mūs atbalsta: